Zaznacz stronę

  
 
Psycholog mgr Katarzyna Tomtała

 

Ukończyłam Uniwersytet SWPS w Poznaniu– specjalność psychologia w edukacji. Jestem w trakcie szkolenia z  Psychoterapii  Dzieci i Młodzieży  w Instytucie  Edukacji i Terapii w Poznaniu. Jestem również magistrem filologii romańskiej i angielskiej. Jako nauczyciel dyplomowany mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Konsultacje:

Poniedziałek             08:10 – 10:10

Wtorek                        09:40 – 11:00

                                    12:35 – 13:10

Środa                          10:35 12:40
                                    13:40 – 16:00

Czwartek                   11.00 – 12.55

                                   13:400 – 16:50

 

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

Ponadto jest ona udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

  • Dyrekcją szkoły
  • Rodzicami
  • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
  • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

Rodzicu!

– mów dziecku, że jest kochane i że świetnie coś robi

– wyznaczaj dziecku granice, gdyż dają one poczucie bezpieczeństwa i stabilności

– bądź konsekwentny w postępowaniu

– angażuj w wykonywanie prac domowych, nie wyręczaj dziecka

– pytaj o kolegów i koleżanki

– stosuj częściej nagrody i pochwały niż kary

– słuchaj co mówi do ciebie twoje dziecko

– ucz dziecko form grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia

– pamiętaj, dziecko może płakać, tłumienie emocji mu szkodzi

 

Ważne adresy:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Turek, ul. Kościuszki 6, Tel: 63 278 50 73

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r.  1

Tel.: 632793397

Komisariat Policji w Tuliszkowie

Tuliszków, ul. Kasztelana Zaremby 4

Tel: 63 289 83 80

Niebieska linia 800 120 002

Skip to content