Zaznacz stronę

Informacja Dyrektora szkoły w związku z egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 1. Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty stanowią następujące akty prawne:
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481);
 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2019 poz. 625);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.);
 • 11 i ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”.
 1. Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty:
 • Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni tj. 16-18.06.2020 r.
 • Uczeń klasie ósmej przystępuje do egzamin z trzech przedmiotów.
 1. Terminy egzaminów ósmoklasisty:
  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.
 • W terminie głównym
  • 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – egzamin z języka polskiego (120 minut), godz. 9.00;
  • 17 czerwca 2020 r. (środa) – egzamin z matematyki (100 minut), godz. 9.00;
  • 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut). godz. 9.00.
 • W terminie dodatkowym:
  • język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

4. Uczniowie dojeżdżający otrzymają w późniejszym terminie harmonogram przywozu i odwozu do szkoły na czas egzaminu ósmoklasisty.

5. W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym ósmoklasisty, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie zobowiązuje uczniów oraz rodziców uczniów klas ósmych do zapoznania się z obowiązującymi procedurami podczas egzaminów ósmoklasisty 2020 zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, w tym:

Skip to content