Zaznacz stronę

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY ODNOŚNIE PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W PLACÓWCE OD DNIA 04.05.2021 r.

 

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji i  Nauki oraz Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2021r., Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 04.05.2021r. (wtorek) uczniowie klas I-III kontynuują zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo–wychowawcze w budynku szkoły podstawowej w Tuliszkowie.

Według wytycznych opublikowanych przez MEN oraz GIS w dniu 26.04.2021 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw)  Dyrekcja Szkoły w dalszym ciągu zdecydowała się utrzymać nowy przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas z uwzględnieniem budynku A (budynek SP) oraz budynku B (budynek byłego gimnazjum) do momentu powrotu uczniów klas IV-VIII na teren placówki.

W związku z powyższym, na stronie internetowej szkoły: szkola-tuliszkow.pl, zamieszczona zostanie stosowna informacja dla rodziców oraz uczniów klas I-III dotycząca nowego przydziału sal lekcyjnych oraz przydziału właściwej drogi wejścia i wyjścia ze szkoły dla tych klas.

Jednocześnie Dyrekcja Szkoły przypomina o tym, że :

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek (rekomendowane maseczki chirurgiczne)
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy pamiętać o obowiązku dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego znajdującej się przy wejściu.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek przy wejściu do placówki), zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki – rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. W szkole obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali a do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.
 8. W szkole bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 10. W szkole wietrzy się sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz także w czasie zajęć.
 11. Uczeń przychodzący do szkoły nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Harmonogram dowozów dzieci i uczniów dojeżdżających zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły, z którym należy się zapoznać.

 

Dyrekcja Szkoły przypomina również, że w szkole obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, co do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy przebywający na terenie placówki. W trosce o wspólne bezpieczeństwo należy zapoznać się z zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły procedurami oraz uwrażliwić uczniów na zawarte w nich informacje. Ponadto Uczniowie klas VIII w dalszym ciągu mają również możliwość uczestniczenia w konsultacjach nauczycielskich z wybranego przedmiotu na terenie placówki w grupach nie większych niż 5 osób, po wcześniejszym pobraniu deklaracji uczestnictwa ze strony internetowej szkoły, wypełnieniu i odesłaniu jej w formie elektronicznej na adres: pilarski.m@szkola-tuliszkow.pl, Na podstawie zebranych deklaracji zostanie przygotowany harmonogram konsultacji, który zostanie udostępniony zainteresowanym uczniom.

Z poważaniem, Dyrekcja Szkoły

Skip to content