Zaznacz stronę

INFORMACJA

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO PRZYWRACANIA FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W PLACÓWCE OD DNIA 25.05.2020 r.

 

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.05.2020 r.,

Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 25.05.2020 r. do dnia 07.06.2020 r. planowane są dla uczniów klas I-III  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z ewentualnymi elementami zajęć dydaktycznych

na terenie Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie.

Opublikowane w dniu 15.05.2020 r. wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna będą umożliwiać udział uczniów klas I-III w wyżej wymienionych zajęciach na terenie szkoły, w ściśle określonych warunkach organizacyjnych i sanitarnych, do których zainteresowani będą musieli się dostosować.

Najważniejsze z nich to m. in.:

 • w jednej grupie może przebywać 12 uczniów z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego;
 • jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali;
 • minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli);
 • z sali, w której przebywa grupa, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować;
 • w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 • należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 • nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

 

Forma zajęć na terenie szkoły będzie uzależniona od warunków epidemicznych oraz od możliwości spełnienia przez szkołę wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej, a także od warunków organizacyjnych na podstawie których Dyrektor szkoły zdecyduje o przydziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.

 

Biorąc pod uwagę obecnie panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 Dyrekcja Szkoły przypomina, że zajęcia są dobrowolne – decyduje Rodzic i przeznaczone są dla tych uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić domowej opieki ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe.

Ponadto, w przypadku uczniów, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu dziecka w domu, Szkoła nadal zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość czyli tzw. zdalne nauczanie.

 

W związku z powyższym, Dyrekcja Szkoły zamieszcza na stronie internetowej szkoły: szkola-tuliszkow.pl, stosowną deklarację dla rodziców uczniów klas I-III zainteresowanych udziałem dziecka w zajęciach szkolnych, którą należy pobrać, wypełnić i odesłać w wersji elektronicznej (email / zdjęcie) na adres: zstuliszkow@wp.pl do dnia 20.05.2020r.(środa), najpóźniej do godziny 10.00.

DEKLARACJA DO POBRANIA

Jednocześnie przed odesłaniem wypełnionej deklaracji rodzice zobowiązani są do zapoznania się z:

– warunkami pobytu ucznia w oddziale klasowym (załącznik nr 1)

– wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki (załącznik nr 2)

– procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (załącznik nr 3)

– zasadami higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni (załącznik 4)

– Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

z poważaniem, Dyrekcja Szkoły