Zaznacz stronę

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R.  W TULISZKOWIE DOTYCZĄCA PLANOWANEGO POWROTU UCZNIÓW KLAS IV – VIII NA ZAJĘCIA STACJONARNE OD DNIA 31.05.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 31.05.2021 r. (poniedziałek) planowany jest powrót uczniów wszystkich klas do nauki stacjonarnej na terenie placówki.

Opublikowane wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki dla szkół podstawowych (aktualizacja na dzień 20.05.2021 r.) ściśle określają warunki organizacyjne i sanitarne związane z powrotem uczniów klas starszych do nauki stacjonarnej.

Najważniejsze z nich to m. in.:

 • Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
 • Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
 • Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
 • Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 • Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 • Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Ogranicza się  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Wszyscy wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
 • Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami w przestrzeniach wspólnych.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli taką posiada. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • W szkole wietrzy się sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Biorąc pod uwagę obecnie panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 Dyrekcja Szkoły przypomina, że obowiązujące zalecenia i wytyczne są obligatoryjne dla wszystkich uczniów powracających do szkoły oraz ich rodziców i opiekunów prawnych

Jednocześnie rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z załącznikami:

Skip to content