Zaznacz stronę

INFORMACJA

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W TULISZKOWIE ODNOŚNIE PLANOWANEGO UMOŻLIWIENIA KONSULTACJI UCZNIOM KLAS IV – VIII
W PLACÓWCE OD DNIA 01.06.2020 r.

 

 

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.05.2020 r., Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 01.06.2020 r. do dnia 07.06.2020 r. planowane są konsultacje dla uczniów klas VIII w zakresie poszczególnych przedmiotów na terenie Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie.

Opublikowane w dniu 15.05.2020 r. wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych będą umożliwiać udział uczniów klas IV -VIII w wyżej wymienionych konsultacjach na terenie szkoły, w ściśle określonych warunkach organizacyjnych i sanitarnych, do których zainteresowani będą musieli się dostosować.

Najważniejsze z nich to m. in.:

 • w jednej grupie może przebywać 12 uczniów z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego;
 • jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali;
 • minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli);
 • z sali, w której przebywa grupa, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować;
 • w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów np. różne godziny przyjmowania grup do placówki,
 • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Biorąc pod uwagę obecnie panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 Dyrekcja Szkoły przypomina, że konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów – decyduje Rodzic.

Ponadto, Szkoła nadal kontynuuje realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość czyli tzw. zdalne nauczanie

W związku z powyższym, Dyrekcja Szkoły zamieszcza na stronie internetowej szkoły: szkola-tuliszkow.pl, stosowną deklarację dla rodziców uczniów klas IV – VIII zainteresowanych udziałem dziecka w konsultacjach, którą należy pobrać, wypełnić i odesłać w wersji elektronicznej (email / zdjęcie) na adres: zstuliszkow@wp.pl do dnia 28.05.2020 r.(czwartek), najpóźniej do godziny 12.00. 

DEKLARACJA DO POBRANIA

Jednocześnie przed odesłaniem wypełnionej deklaracji rodzice zobowiązani są do zapoznania się z:

– warunkami pobytu ucznia na terenie placówki (załącznik nr 1)

– wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki (załącznik nr 2)

– procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (załącznik nr 3)

– z zasadami higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni (załącznik 4)

z poważaniem, Dyrekcja Szkoły

Skip to content