Zaznacz stronę

Informacja
Dyrektora Szkoły w sprawie możliwości użyczenia uczniom/nauczycielom
sprzętu komputerowego -laptopów
do kształcenia na odległość w ramach zdalnego nauczania

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 03 czerwca 2020 r. nasza placówka otrzymała  14 sztuk laptopów HP wraz oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od dnia 25 marca 2020 r. kształcenia na odległość i w celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego przewidziana została możliwość wypożyczenia w formie użyczenia przez Szkołę Podstawową w Tuliszkowie laptopów dla uczniów/nauczycieli szkoły w okresie od 08 czerwca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. w celu bezpłatnego z nich korzystania.

Szczegóły i zasady realizacji użyczeń opisuje Regulamin. Osoby chętne do skorzystania z możliwości użyczenia laptopa proszone są o pobranie ze strony internetowej szkoły wniosku i przesłanie wypełnionego wniosku na adres e-mail szkoły: zstuliszkow@wp.pl w terminie do 08.06.2020 r., godz. 10.00.  O kolejności użyczeń decyduje kolejność składania wniosków. Ilość sprzętu jest ograniczona (14 sztuk).

Jednocześnie zobowiązuje zainteresowanych do konieczności zapoznania się z dokumentami w wyżej wymienionej sprawie.

Są to:

  1. Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego.
  2. Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego – laptopa.
  3. Umowa użyczenia komputerów-laptopów w ramach zdalnego nauczania.
  4. Protokół Zdawczo-Odbiorczy sprzętu komputerowego – laptopa.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) – art. 710, art. 714,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) – § 6.

Skip to content