Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły podstawowej.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

· część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

· brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

· filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Hryniuk.
  • E-mail: hryniuk.d@szkola-tuliszkow.pl
  • Telefon: 632803041

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek, jest obiektem składającym się z dwóch części A i B połączonych ze sobą za pomocą łącznika, piętrowym,
podpiwniczonym, przykryty dachem płaskim/dwuspadowym. Obiekt pełni funkcję oświatową. W części B znajduje się rampa zjazdowa i dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku pojawiają się bariery architektoniczne utrudniające dostępność dla osób niepełnosprawnych. Występują tabliczki pożarowe zawierające kierunki ewakuacji, numery alarmowe i rozkład sal lekcyjnych, wykonane w kolorze oraz strzałki kierunku ewakuacji. Brak informacji głosowej o drogach ewakuacyjnych i występujących barierach.

Skip to content