Zaznacz stronę

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

  1. Przewodnicząca : Barbara Podębska
  2. Z-ca Przewodniczącego: Tomasz Kalinowski
  3. Skarbnik: Paulina Brzeska
  4. Sekretarz: Joanna Michalak

Komisja Rewizyjna

  1. Przewodniczący: Ireneusz Gradecki
  2. Członek: Beata Solecka
  3. Członek: Anna Dysma

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału (klasy).

W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się prezydium Rady Rodziców.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny (od 1października w roku wyboru do Rady Rodziców, do dnia 30 września następnego roku kadencji)

Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który jest zgodny ze statutem szkoły. Regulamin dostępny będzie dla każdego rodzica w sekretariacie szkoły podstawowej.

ŚRODKI FINANSOWE

Rada rodziców może gromadzić środki finansowe jako organ szkoły  publicznej.

Środki mogą być gromadzone przez radę rodziców w oparciu o dobrowolne składki bądź inne źródła.

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, której wysokość ustalana jest na pierwszym zebraniu przeznaczane są  tylko i wyłącznie na uczniów.

Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów, organizacji lub innych źródeł oraz wypracowane przez Radę Rodziców zostają przekazane w formie darowizny na potrzeby szkoły.

SKŁADKI

Co roku Rada Rodziców ustala wysokość składki.

Całoroczna dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł (I rata 20zł do końca listopada – II rata 20zł do końca marca)

Pieniądze można wpłacać u skarbników poszczególnych klas lub bezpośrednio do Banku w tytule należy wpisać klasę i osobę wpłacającą.

Informacja dla skarbników klasowych: Skarbnik klasowy zobowiązany jest do prowadzenia listy wpłat na Radę Rodziców. Środkami pieniężne powinny być przekazane Skarbnikowi Rady Rodziców do końca Listopada w I semestrze oraz do końca marca w II semestrze lub wpłacone na konto Rady rodziców z uwzględnieniem w tytule przelewu klasy oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

Bank Spółdzielczy w Koninie oddział Tuliszków

Nr konta: 39 8530 0000 0900 2580 2000 0010

Druki do wpłat można pobrać w sekretariacie szkoły

 

Rada Rodziców informuje iż jesteśmy otwarci dla Państwa na wszelkie pomysły i w razie potrzeb ze strony rodziców jesteśmy otwarci i służymy pomocą.

Priorytetem w działalności Rady Rodziców są wszelkie działania na rzecz poprawy warunków, w jakich uczą się nasze dzieci, wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt, nagradzanie uczniów biorących aktywny udział w konkursach i innych imprezach organizowanych na terenie szkoły. Rada Rodziców opiniuje również program efektywności kształcenia i wychowania w szkole oraz wiele innych spraw związanych z pracą szkoły.

Zwracamy się z ogromną prośbą do rodziców uczniów o pomoc w uzyskaniu, co najmniej 70% wpłat z danej klasy. Jest to niezbędne do pełnej realizacji planu finansowego Rady Rodziców. Mamy nadzieję że wpłaty te w naszej szkole staną się zwyczajem odzwierciedlającym solidarność i zaangażowanie rodziców na rzecz inicjatyw szkolnych, z których korzystają wszystkie dzieci.

Z góry dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli oraz rodzicom naszych uczniów otwartych na potrzeby dzieci, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się pomocą finansową lub inną. Głęboko wierzymy, że okazany dar serca i przyjazna dłoń uszlachetnią pasmo kolejnych sukcesów osobistych i zawodowych, a największą radość przyniosą dowody ludzkiej wdzięczności.

 

Dziękujemy

 

Rada Rodziców  i Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie.

 

Skip to content