Zaznacz stronę

Regulamin I Gminnego Konkursu Fotograficznego „Poezja w kadrze”

 1. Organizatorem konkursujest Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. Osoba odpowiedzialna: Sylwia Zielińska – Sikora.
 2. Celem konkursu jest:
 3.  zainteresowanie Uczniów twórczością Wisławy Szymborskiej – Noblistki, której     poświęcono rok 2023 z okazji 100. rocznicy urodzin,
 4. uwrażliwienie na piękno poezji Szymborskiej,
 5. zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” poezji Wisławy Szymborskiej,
 6.  rozwijanie wrażliwości artystycznej Uczniów oraz zainteresowań fotografią.
 • 3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych Gminy Tuliszków.

Konkurs dedykowany jest Uczennicom i Uczniom klas IV – VIII. Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

 • Uczestnik konkursu przedstawia 1 fotografię inspirowaną wybranym wierszem Wisławy Szymborskiej. Wymagany format zdjęć to 15×21 cm – wywołany na papierze błyszczącym lub matowym. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę – załącznik nr 2.
 • Fotografie z kartą zgłoszenia umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać  u osoby odpowiedzialnej za konkurs lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r . w Tuliszkowie, ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków  do 26 maja 2023 r.
 • Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za konkurs lub na stronie internetowej szkoły.
 • Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.)  oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.
 • Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury.
 • Najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami, przewidujemy także  3 wyróżnienia.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 5 do 9 czerwca 2023 roku. Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.
 • Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury
  i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

Uwagi końcowe:

Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy.

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Skip to content